Zpět do obchodu
 
 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kovacek.cz a jsou platné ode dne 19.3.2018

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost KOVOSLUŽBA Praha, a.s., Týnská 1053/21, 11000 Praha 1,  IČ: 45274495, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1572 (výpis z obchodního rejstříku zde) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Prodejna, e-shop, dodací adresa pro zásilky, vrácení ve 14. denní lhůtě

KOVOSLUŽBA Praha, a.s.
Dělnická 53
170 00 Praha 7 – Holešovice

Provozní doba: Po-Čt od 9 do 18 hodin, Pá od 9 do 16 hodin.

Uvedené ceny jsou úplné, včetně DPH a případného recyklačního poplatku (RP), nebo i autorského poplatku, jestliže se na zboží vztahuje, kromě nákladů na doručení zboží. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,  a že s nimi souhlasí.

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. Podle velikosti zboží bude nabídnut nejvhodnější typ dopravy. Jejich úplný přehled je na stránce Doprava.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, a to ve stejném rozsahu, jako v kamenné prodejněOdstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Práva z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství,  nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů zákazníků

 1. Kupující bere na vědomí, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation) jsou zpracovávány osobní údaje kupujícího.
 2. Provozovatel vystupuje v pozici správce osobních údajů (dále jen Správce).
 3. Správce zpracovává zejména následující osobní údaje kupujícího:
 1. jméno a příjmení;
 2. emailová adresa;
 3. poštovní adresa;
 4. datum narození;
 5. IP adresa;
 1. Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje zejména za účelem:
 1. plnění smluvních povinností;
 2. plnění oprávněných zájmů provozovatele;
 3. přímého marketingu, čímž se rozumí zasílání obchodních sdělení, newsletterů a dalších obdobných marketingových nástrojů;
 4. výzkumu spokojenosti zákazníků;
 1. Kupující má v souladu s článkem 12 a následující GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na informace o správci osobních údajů; právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; právo podat stížnost; právo na opravu osobních údajů; právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; právo na omezení zpracování; právo na přenositelnost osobních údajů; právo vznést námitky; veškerá další práva přiznaná Nařízením. Rozsah práv a povinností je stanoven v Nařízení.
 2. Provozovatel nebude předávat osobní údaje třetím osobám, není – li tak povinen na základě plnění smluvní nebo zákonné povinnosti.
 3. Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen.
 4. Provozovatel přijal v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR potřebné technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.
 5. Dozorovým orgánem ve věci zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz   
 1. Zpracování osobních údajů se souhlasem
 1. V případě, že fyzické osoby udělily bez uzavření kupní smlouvy souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation) jsou zpracovávány osobní údaje těchto fyzických osob. Obdobně je nakládáno s osobními údaji, které získal Provozovatel prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Instagram a další).
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen výslovný, úplný a svobodný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 3. Souhlas je udělen společnosti KOVOSLUŽBA Praha, a.s., IČ: 452 74 495, se sídlem Praha 1, Týnská 1053/21.
 4. Provozovatel vystupuje v pozici správce osobních údajů (dále jen Správce).
 5. Správce zpracovává zejména následující osobní údaje, které byly vyplněny do formuláře. Jedná se o následující osobní údaje:
 1. jméno a příjmení;
 2. emailová adresa;
 3. poštovní adresa;
 4. datum narození;
 5. IP adresa;
 1. Provozovatel zpracovává tyto osobní údaje zejména za účelem:
 1. přímého marketingu, čímž se rozumí zasílání obchodních sdělení a informací o produktech a službách Provozovatele, newsletterů a dalších obdobných marketingových nástrojů;
 2. výzkumu spokojenosti;
 1. Subjekt údajů má v souladu s článkem 12 a následující GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na informace o správci osobních údajů; právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; právo podat stížnost; právo na opravu osobních údajů; právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; právo na omezení zpracování; právo na přenositelnost osobních údajů; právo vznést námitky; veškerá další práva přiznaná Nařízením. Rozsah práv a povinností je stanoven v Nařízení.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailu info@kovosluzba-praha.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas, zejména pak plnění právních povinností.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let nebo dokud Váš souhlas neodvoláte. V případě, že se subjekt údajů stane zákazníkem Provozovatele, budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, a to způsobem dle bodu I. tohoto oddílu.
 4. Provozovatel nebude předávat osobní údaje třetím osobám, není – li tak povinen na základě plnění smluvní nebo zákonné povinnosti.
 5. Provozovatel přijal v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR potřebné technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.
 6. Dozorovým orgánem ve věci zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz
 7. GDPR informační memorandum k přečetení zde.

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na provozovně prodávajícího.  Prodávající je registrován u Elektrowin a.s., Ecobat s.r.o a Ekolamp s.r.o.

Výrobky ke zpětnému odběru předává konečný uživatel na provozovně: KOVOSLUŽBA Praha, a.s., Dělnická 53, 170 00 Praha 7 – Holešovice (pondělí - čtvrtek 9 - 18, v pátek 9 - 16), tel. 283101831.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti Elektrowin a.s.( www.elektrowin.cz), Ecobat s.r.o (www.ecobat.cz) a Ekolamp s.r.o(www.ekolamp.cz). Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

 

Náhradní díly

Náhradní díly do elektrických a plynových spotřebičů může instalovat / měnit pouze osoba se zákonným oprávněním k této činnosti.

Náhradní díly se mohou vzhledově i tvarově lišit od fotek uvedených na eshopu, výrobci je mohou dodávat pod různými náhradami a ke správnénu osazení dílu do spotřebiče může být potřeba technická dokumentace výrobce dostupná pouze autorizovaným servisům. V případě, že je díl označen správným skladovým číslem a nedokážete ho do spotřebiče namontovat, doporučujeme obrátit se na nejbližší autorizovaný servis výrobce.

Nahoru
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení